Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация -JOINT TOUR“ се изпълнява в рамките на програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество между България – Турция.

Проектни партньори:
– Бургаска Регионална Туристическа Асоциация – Водещ партньор
– Министерство на туризма България
– Областна Дирекция по култура и туризъм – Къркларели

Продължителност: 15 месеца (Март 2017 – Юни 2018)

Бюджет: 106.064,85 EUR

Проектни цели:
Проектът цели повишаване на регионалния туристически потенциал чрез промоция на трансграничните богатства като една съвместна туристическа дестинация с разнообразни възможности за туризъм.
1. Подобряване на трансграничното сътрудничество за развитие на обща дестинация и съвместни туристически продукти, промоция на регионален имидж и ефективен маркетинг
2. Подобряване на достъпа до туристическа информация за тгс регион.
3. Повишаване осведомеността за тгс дестинация Бургас-Хасково-Ямбол-Къркларели-Одрин

Целеви групи:
Местни ключови играчи, отговорни за развитие на туризма в региона-национални, регионални и местни власти, туроператори и туристически агенти, работещи с местни и азиатски пазари, туристически бизнес, местна общност, туристи.